TOEPASSING
1.    De toepasselijkheid van deze voorwaarden wordt door de wederpartij aanvaard door het vragen van een offerte, het geven van een opdracht en/of door het sluiten van een overeenkomst, en voorts door iedere andere handeling waaruit kan worden afgeleid dat een overeenkomst is aangegaan. 
2.    Een verwijzing door de wederpartij naar welke andere algemene voorwaarde dan ook wordt door Aakster Signature niet aanvaard. 
3.    Aakster Signature voorwaarden prevaleren te allen tijde boven andere, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

OVEREENKOMST EN PRIJS
1.    Tenzij anders is overeengekomen gelden alle prijzen exclusief BTW en kosten voor transport. 
2.    Indien zich prijsverhogingen c.q. tariefswijzigingen voordoen, waardoor Aakster Signature hogere kosten moet maken voor de nakoming van de overeenkomst, behoudt zij zich het recht voor het prijsverschil door te berekenen.
3.    Wijzigingen in de order dienen tijdig en schriftelijk te geschieden, indien zij hogere kosten veroorzaken worden deze de wederpartij in rekening gebracht. 
4.    Een door de wederpartij verlangde wijziging in de order zal pas gevolgen hebben wanneer de acceptatie ervan door Aakster Signature is bevestigd.
5.    Een mondelinge wijziging in de order is geheel voor rekening en risico van de wederpartij. 

ANNULERING VAN DE ORDER
1.    Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen is de wederpartij niet gerechtigd een order te annuleren. Gehele of gedeeltelijke annulering maakt de wederpartij schadeplichtig jegens Aakster Signature voor alle kosten die voor de uitvoering van de order reeds zijn gemaakt, onverminderd het recht van Aakster Signature de wederpartij aan te spreken wegens winstderving.
 
NAKOMING EN LEVERING
1.    Alle leveringstermijnen worden bij benadering en naar beste weten opgegeven. Aakster Signature verplicht zich inspanningen te getroosten de opgegeven leveringstermijn na te komen, doch de termijnen zijn niet bindend voor Aakster Signature en voor overschrijding ervan is zij op generlei wijze schadeplichtig. 
2.    Bij levering wijst Aakster Signature de middelen van vervoer aan. Het vervoer geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij. Evenzo zijn in- en uitlading, verwerking alsmede verpakking voor rekening en risico van laatstgenoemde.
3.    Wanneer een door of namens Aakster Signature geproduceerde of bewerkte zaak gereed is gekomen meldt zij dit aan de wederpartij. Deze is verplicht de zaak direct na gereedkoming in ontvangst te nemen. Van gereedkoming is sprake zodra enige zaak naar oordeel van Aakster Signature conform de order is geproduceerd of bewerkt. Vanaf het moment van aflevering zijn de zaken voor rekening en risico van de wederpartij.
4.    Indien de wederpartij de zaak niet in ontvangst neemt, dan geldt de dag van melding van gereedkoming als de dag van aflevering van de zaak.
5.    Een en ander geldt evenzo voor gereedgekomen gedeelten van een order, en voor gereedgekomen gedeelten van een samengestelde of gecombineerde order. 
6.    Een verschil in hoeveelheid tussen het bestelde en geleverde, in aantal of gewicht, al dan niet als gevolg van wijzigingen in de opdracht, is voor de wederpartij geen grond de overeenkomst te annuleren of te ontbinden. Evenzo is Aakster Signature door een dergelijke afwijking op generlei wijze schadeplichtig jegens de wederpartij. 

KEURING EN ACCEPTATIE. 
1.    Door of vanwege Aakster Signature geleverde zaken worden door de wederpartij direct bij afname gekeurd. Mocht uit deze keuring blijken dat het geleverde niet aan de afspraken voldoet, dan stelt de wederpartij Aakster Signature daarvan onverwijld in kennis.
2.    Bestaat levering uit meerdere leveranties, dan keurt de wederpartij de zaken direct na ontvangst van de eerste leverantie.
3.    In ontvangstname van zaken door de wederpartij zonder aantekening op de vrachtbrief of reçu aangaande de staat van die zaken geldt als bewijs van aflevering in goede staat.

VERPLICHTINGEN EN RISICO'S
1.    Iedere tekortkoming van de wederpartij in de nakoming van haar verplichtingen geeft Aakster Signature het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst als ontbonden te verklaren, onverminderd het recht alle gemaakte kosten, alsmede de schade wegens gederfde winst, de wederpartij in rekening te brengen. Evenzo heeft iedere tekortkoming van de wederpartij in de nakoming tot gevolg dat iedere gegeven garantie komt te vervallen. 
2.    Alle schaden en kosten voor Aakster Signature, die voortvloeien uit vertraging aan de zijde van de wederpartij, ongeacht overmacht, zijn voor rekening van laatstgenoemde. 
3.    De wederpartij verplicht zich Aakster Signature alle benodigde informatie te verschaffen, noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, en vrijwaart Aakster Signature voor alle schade, alsmede voor aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook gedaan. 
4.    De wederpartij draagt het risico voor alle aan haar door Aakster Signature ter beschikking gestelde zaken, alle schade die tijdens de periode van gebruik aan de zaak ontstaat, is voor haar rekening, ongeacht van of vanwege Aakster Signature. De wederpartij is niet gerechtigd een door Aakster Signature ter beschikking gestelde zaak geheel of gedeeltelijk in gebruik te geven aan derden zonder dat dat is overeengekomen.


 

 

 

 

 

 

 

RECLAME EN GARANTIES
1.    Reclames dienen binnen 14 dagen na levering per aangetekend schrijven ter kennis van Aakster Signature te worden gesteld, een en ander op straffe van verval van iedere aanspraak. Iedere beschikkingshandeling door of vanwege de wederpartij is een handeling van acceptatie, en sluit iedere vorm van reclame uit. 
2.    Het in behandeling nemen van een reclame houdt in geen geval erkenning van de juistheid of tijdelijke indiening ervan in. 
3.    Retourzendingen worden door Aakster Signature niet geaccepteerd. 
4.    Reclames aangaande de kleurechtheid of kwaliteit van het materiaal kunnen niet worden erkend. Deze zijn door het bekijken van de proefdrukken en/of monsters al geaccepteerd
5.    Garantie wordt enkel verleend wanneer dat uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. 
6.    Reclame, al of niet op juistheid berustend, is nimmer een grond een order te annuleren. 

EIGENDOMMEN
1.    Zolang niet aan alle betalingsverplichtingen is voldaan, is de wederpartij niet gerechtigd de zaken in bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken te doen. 

INTELLECTUELE EIGENDOM
1.    Alle rechten en eigendommen van intellectuele aard op de door of namens Aakster Signature ontworpen of tot stand gebrachte ontwerptekeningen, schetsen, litho's etc. blijven bij haar berusten, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In dat geval zijn alle kosten daaruit voortvloeiende voor rekening van de wederpartij.
2.    Door het geven van een order tot verveelvuldiging, reproductie of bewerking van door de Auteurswet of enig industrieel of intellectueel eigendomsrecht beschermde zaak verklaart de wederpartij dat geen inbreuk wordt gemaakt op enige rechten van derden. 
3.    De wederpartij vrijwaart bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken voor alle aanspraken van derden uit hoofde van schending van enig intellectueel eigendom, waaronder begrepen auteursrecht, octrooi, merknaam etc. 

BETALINGEN
1.    Tenzij op de factuur anders vermeld verplicht de wederpartij zich alle rekeningen binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. Betalingen aan Aakster Signature geschieden in EURO. Schuldvergelijking en aftrek is, evenals opschorting, niet toegestaan. 
2.    Voor orders die een langere bewerkingstijd vereisen, alsmede voor gecombineerde of samengestelde orders, zal betaling bij gedeelten kunnen worden verlangd.
3.    Bij overschrijding van de betalingstermijn is Aakster Signature gerechtigd, het factuurbedrag te verhogen met een vertragingsrente van 8%, onverminderd het recht het bedrag te vermeerderen met incasso-, gerechts-, en andere inningskosten, waaronder begrepen de kosten van een advocaat. De incassokosten bedragen ten minste 15% van de hoofdsom bijvoorbeeld tot €2500 = €375 met een minimum van €150
4.    Aakster Signature is gerechtigd het factuurbedrag te verhogen met kredietbeperkingstoeslag van maximaal 2%. Deze toeslag is verschuldigd zodra betaling plaatsvindt na de vervaldatum van de factuur. 
5.    Aakster Signature is te allen tijde gerechtigd voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen. Zij kan de nakoming opschorten indien de verlangde zekerheid niet wordt of kan worden gegeven. 

AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT
1.    Alle door Aakster Signature verrichte werkzaamheden geschieden naar beste vermogen, doch voor risico van de wederpartij. Derhalve is Aakster Signature jegens de wederpartij nimmer aansprakelijk voor schade, en vrijwaart de wederpartij Aakster Signature voor aanspraken van derden wegens schade; · voortvloeiende uit de door haar verrichtte werkzaamheden of enig verzuim in de uitvoering van de gegeven order; · die het gevolg zijn van een gebrek c.q. de kwaliteit van geleverde zaken; · veroorzaakt door diegene die zij tot de uitvoering van de order c.q. overeenkomst (deels) in haar plaats heeft gesteld; · die ontstaat doordat zij een overeenkomst beëindigt of de last tot vervullen van de order opzegt. 
2.    Storing in het bedrijf ten gevolge van overmacht heeft tot gevolg dat de verplichtingen tussen Aakster Signature en wederpartij over en weer zullen worden opgeschort zolang als de overmachtssituatie duurt. Indien nakoming niet meer mogelijk is, dan ontslaat de overmacht Aakster Signature van haar verplichtingen en maakt het haar op generlei wijze schadeplichtig. 
3.    Ook als overmacht wordt aangemerkt de overmacht in het bedrijf van degene die Aakster Signature ter uitvoering van de order heeft aangesteld.
4.    In geval van overmacht zal Aakster Signature daarvan zo spoedig mogelijk mededeling doen aan de wederpartij. De wederpartij heeft tot 7 dagen na ontvangst van bedoelde mededeling het recht om de order te annuleren, echter onder de verplichting het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst naar evenredigheid te vergoeden. 
5.    De aansprakelijkheid van Aakster Signature aangaande gebreken aan door of namens haar vervaardigde, bewerkte of geleverde zaken blijft te allen tijde beperkt tot herstel of vervanging van die zaken dan wel creditering van het aan de wederpartij terzake in rekening gebrachte, een en ander ter keuze van Aakster Signature. Hetzelfde geldt voor de door haar voor de wederpartij verrichte diensten. Aakster Signature accepteert nimmer aansprakelijkheid voor schade uit hoofde van gederfde winst of omzet, bedrijfsschade of gevolgschade, of immateriële schade in welke vorm dan ook. 

 

 

AAKSTER SIGNATURE RELATIEGESCHENKEN
Winnie van den Hoek – van den Aakster

1185 CP Amstelveen – Nederland.
www.uwgift.com